Aryasamaj Jamnagar

Shreemad dayanand kanyavidyalaya (Girl's school) 63 Sthapna din

Date : 24.06.2009
(Ashadhi Bij)

Arya samaj School sthapna din

 

 

Dr Avinash M. Bhatt
Secretary,
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Dharamveer K. Khanna
President,
Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Satpal ji Arya
Secretary,
Aryasamaj jamnagar

"Aryasamaj Mandir"
Out side Khambhaliya Gate,
Aryasamaj Marg,
Jamnagar - 5.
Phone : 91-288-2550220,2552990
email: [email protected]
website : www.aryasamajjamnagar.org