'OM'
Aryasamaj Jamnagar

Women Blood Donation Camp on
Republic Day
26th January
Date: 21-01-2004Dr. Hiteshbhai jani (BJP Pradesh Pramukh ) , Mr. Gautambhai Tala (Mayor of Jamnagar) ,
Mrs. Vasuben Trivedi ( Dharasabhya Jamnagar city),
Shree Dharamveer K. Khanna (President,Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar )
, Mr. Premjibhai (Aryasamaj Sabhya) &
Dr. Avinash M.Bhatt (Ex Mayor & Secretary, Aryavidhyasabha Jamnagar)
Mr. Premjibhai (Aryasamaj Sabhya) , Shree Dharamveer K. Khanna (President,Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar )
,

Shree Satpal ji Arya (Secretary, Aryasamaj jamnagar
)
Dr. Avinash M.Bhatt (Ex Mayor & Secretary, Aryavidhyasabha Jamnagar), Shree Premeelaben Aryasamaj (Primary school Principal)
Mr. Sirishbhai Katarmal ,Shree Premeelaben Aryasamaj (Primary school Principal) , Shree Vasuben Trivedi ( Dharasabhya Jamnagar city), Dr. Hiteshbhai jani (BJP Pradesh Pramukh ) , Mr. Gautambhai Tala (Mayor of Jamnagar) ,
Shree Dharamveer K. Khanna (President,Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar ) , Dr. Jogin Joshi , Dr. Viharibhai Chaatbar (Aryasamaj Library Head),
Mr. Premjibhai (Aryasamaj Sabhya) &
Dr. Avinash M.Bhatt (Ex Mayor & Secretary, Aryavidhyasabha Jamnagar)
Deep Pragatya Shree Vasuben Trivedi ( Dharasabhya Jamnagar city)


Deep Pragatya Dr. Hiteshbhai jani (BJP Pradesh Pramukh )Deep Pragatya Shree Dharamveer K. Khanna (President,Aryasamaj & Aryavidhyasabha Jamnagar )
Blood donation


Shree Vasuben Trivedi
Rally for Opposing Slaughter House

Jamnagar
Meeting Held of Bruhad Saurashtra Parishad

Jamnagar
  
Shanti Yagya for Terrorist Attack on Akshardham

Jamnagar
  New Ambulance to serve Patient

Jamnagar