Aryasamaj jamnagar
Parjanya Yagna 2016

 

The Arya Samaj Jamnagar and Haridas Jivandas (Babubhai Lal) Charitable Trust
conducted the Pajrnya Yajna to help the atmosphere for early rain. Vrishti Yajna is very essential to attract rain from the cloud.Date 16-06-2016

PRAJAPATI VADI, MAYURNAGAR , NR. DIGJAM CIRCLE, JAMNAGAR


Date 15-06-2016


 

  


 

Back

 

Address : "Aryasamaj Mandir" Out side Khambhaliya Gate, Aryasamaj Marg, Jamnagar - 5.
Phone : 91-288-2550220
website : www.aryasamajjamnagar.org