"Om"
Sanman Samaroh

Sureshchandra Agarwalji President of Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha

Sanman at Jamnagar Arya samaj and Gujarat Prantiya Arya Pratinidhi Sabha