Vaktrutva Spardha - Jam Khambhalia
by

Arya Samaj Jamnagar