81 Varshikotsav 2007

Atharva veda parayan maha yajya Shradhanand balidan din
Arya Samaj Jamnagar