'Om'
Aryasamaj - Jamnagar
Arya Vir Dal - Jamnagar
YUVAK CHARITRA NIRMAN SHIBIR

(MAY 2004)

Arya vir dal-jamnagar
Arya Vir Dal - Jmanagar
Vyayam
Dand
Dand
Dand
Karate
Yoga Asan
Yoga Asan
Yoga Asan
Yoga Asan -
satpal ji
   
      
Piramid
Piramid
Arya vir dal - jamnagar
Pranayam
Sandhya Havan
Yajya
Yajya
Yajya
Havan - Sandhya
Sandhya Havan
Sandhya Havan
Dr. Avinash Bhatt
Arya vir dal
arya vir dal students - Yajya
Havan - Sandhya
Havan - Sandhya - Premjibhai
 
Lathidaav
Lathidaav
Lathidaav
Lathidaav
Lathidaav
Lathidav
Arya Vir Dal Jamnagar

Dr Avinash M. Bhatt
Secretary,
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Dharamveer K. Khanna
President, Aryasamaj &
Aryavidhyasabha Jamnagar
Shree Satpalji Arya
Secretary,
Aryasamaj jamnagar

 

"Aryasamaj Mandir"
Out side Khambhaliya Gate,
Aryasamaj Marg,
Jamnagar - 5.
Phone : 91-288-2550220,2552990
email: [email protected]
website : www.aryasamajjamnagar.org